اسناد ضروری کارت‌های تأمین اجتماعی، اسناد جواز کار، و آیدی‌های ایالتی (Dari) | Essential Documentation

This video tutorial in Dari covers essential documentation — the Social Security Card, the Employment Authorization Document, and state ID — and provides guidance on how to apply for them.